Nemek társadalmi konstrukciója XX-095.42.
A kurzus az azonos című, Soros Alapítvány által támogatott program része

(pótlólagos meghirdetés a BTK-n, a szociológusok is ezzel a kóddal szerepeltessék, a szociális szakosok tanrendjében választható tárgyként „Gender Studies” címen szerepel.)

    A több tudományterület ismereteit felvonultató tárgy azt mutatja be, hogyan formálja meg, vagy inkább kényszeríti ki a társadalom (a politikai hatalom, a piacgazdaság, az állam, a tudomány, férficsoportok?) a női és a férfi szerepeket.
    Vannak-e, lehetségesek-e, illetve kívánatosak-e „ellenállási pontok”? Az antropológia, a szociológia, a jog, a filozófia, a közgazdaságtan idevágó álláspontja mellett minden alkalommal egy-egy hazai civil szervezet képviselője is kifejti nézeteit.
   

Tárgyfelelős:

Adamik Mária
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Telefon: 2090555/6855
Cím: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/A. 3.100A szoba
Fogadóóra: hétfő 10.00-12.00
E-mail: adamik@ludens.elte.hu

A tárgyat felvehetik:

Szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus és BTK-s hallgatók tetszőleges szakról. Heti 2 óra, 4 hosszú blokkban. Alternatív tárgyként a szociálpolitika PhD hallgatók is felvehetik (a kollokvium jegy megszerzéséért ők dolgozatot írnak).

Időpontok:

Március 9., március 30., április 20., május 11., péntek 14.00-18.30, valamint egy megbeszélendő időpont az utolsó dolgozat megírására (ez 20-30 perc).

Helye:

Budapest, V .ker. Kecskeméti utca 10-12., Jogi Kar épülete (Kálvin térnél) III. em. 310. terem

Követelmény:

A négy hosszú péntek délutánból legalább három alkalommal és teljes időben való jelenlét. A hallgatók kollokvium jegyet kapnak négy zárthelyi dolgozat összpontszáma alapján (az érdemjegy többlet munkával ebben a félévben is javítható).

A PhD hallgatók dolgozatot írnak az előadók egyikével való előzetes megbeszélés szerinti témában és a választott téma előadójához.

A kötelező olvasmányokat összefűzve az első dolgozat megírása előtt megtalálják a kari könyvtárakban, illetve az Egyetemi Könyvtárban és a Szabó Ervin Könyvtárban.

A részletes tematikát az első órán vehetik át a hallgatók.

Előadások és előadók a blokkok sorrendjében:

 1. ’Feminin’ és ’maszkulin’: antropológiai bevezetés; Feminin/maszkulin a tömegkultúra szerint; Identitáskényszerek (feminin/maszkulin) az államszocialista és a mai társadalmi gyakorlatban, különös tekintettel a szociálpolitika szerepére. Zentai Violetta JPTE, antropológus, Hadas Miklós BKE, szociológus, Adamik Mária ELTE, szociálpolitikus/szociológus (márc.9.)

 2. Politikai filozófiák álláspontja a felvilágosodástól napjainkig Haskó Katalin ELTE, történész/szociológus, Tamás Gáspár Miklós MTA, filozófus, „A feminin és a maszkulin a poszt-szocialista politikai kultúrában” Tamás Pál MTA szociológus (márc.30.)

 3. Család, párkapcsolat és a problémák ma. Morvai Krisztina ELTE, büntetőjogász, Somlai Péter ELTE, szociológus (Családi kapcsolatok), Utasi Ágnes. (ápr.20)

 4. Munka és társadalom, munka és család. Családi stratégiák, tradicionális nemi szerepek Magyarországon, Európai Uniós munkajogi (antidiszkriminációs) követelmények, munkaerőpiaci statisztikák és emberi aspirációk, életesélyek. Simonyi Ágnes szociológus, ELTE, Szociálpolitikai tanszék, Lehoczkyné Kollonay Csilla ELTE/CEU munkajogász, Frey Mária közgazdász/szociológus , Munkaügyi Kutatóintézet

Civil szervezetek:

Habeas Corpus, NANE, Esélyegyenlőség Alapítvány, Nő-és gyermekjogi jogvédő iroda, Nővonal képviselői, a kormányzati testülettől, a Nőképviseleti Titkárságról Betlen Anna lesz a vendég a négy alkalom befejező 45 percében.

horizontal rule

2001/2002.
A szociálpolitika aktuális kérdései:

A „nőkérdés” társadalompolitikai alakváltozásai
avagy hogyan építenek a jóléti államok a tradicionális családra (nemi szerepekre)?
 


Tárgyfelelős:

Adamik Mária
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Telefon: 2090555/6855
Cím: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/A. 3.100A szoba
Fogadóóra: hétfő 10.00-12.00
E-mail: adamik@ludens.elte.hu

 

 1. Bevezetés. A téma aktualitása: az Európai Unió esélyegyenlőség politikája mint régi/új követelmény a nemek közötti egyenlőségért, a munka világában.
  Miért csak a munka világában? Mi az új, mi az ismerős a poszt-szocialista országokban?
  Anna Pollert (2001) Gender Relations, Equal opportunities and women in transition in Central Eastern Europe (paper presented to CEU, Programme on Gender and Culture March 23 2001.)
  A hazai helyzetről és divatokról (divatos diszkurzusokról)
  Frey Mária írásai a foglalkoztatás nem-szerinti különbségeiről

 2.  A jóléti állam módosított tipológiája (Esping –Andersen), a gondoskodó állam „feminin” gyökerei
      Gosta Esping-Andersen (2000) Welfare states without work:the impact of labour shedding and familialism in continental European social policy in:      G.E-Andersen (szerk) Welfare State in Transition, Sage publication, London, New Delhi 66-87.
      Annemieke van Drenth (1999) Caring Power and the Origin of the Welfare State in: The Rise of Caring Power, Amsterdam University Press 168-171
      Walter Lorenz (1994) Social Work in Changing Europe

 3. A hazai előzmények: az államszocializmus a nemek közötti egyenlőség és Lynne Haney
      Adamik, Mária (1994) Szociálpolitika nemek szerinti perspektívából, Eszmélet,
      Adamik, Mária (2001) A „gyes-diskurzus”, PhD disszertáció, részlet
      Maria Helga Hernes: State feminism

 4.  Az antidiszkriminatív szociálpolitika és szociális munka gyakorlata felé

horizontal rule

ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, 1999/2000. őszi szemeszter

„Családpolitika”: Család- és gyermekbarát-politika vagy népesedéspolitika?

Műhelyszeminárium főként IV. és V. éves hallgatók részére.

Tárgyfelelős:

Adamik Mária
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Telefon: 2090555/6855
Cím: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/A. 3.100A szoba
E-mail: adamik@ludens.elte.hu

A tárgyat felvehetik:

Mind szociális munka, mind szociálpolitika szakosok jelentkezhetnek.

Időpontok:

Kedd 12.00-14.00

Helye:

ELTE, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Követelmény:

Rendszeres részvétel és felkészülés a kötelező irodalom alapján, folyamatos sajtófigyelés és adatgyűjtés a szeminárium témájában.
A hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.

Amennyiben a múlt félévi műhelyszemináriumosok hozzájárulnak, „alapirodalomként” az általuk összegyűjtött hiánypótló információk szolgálnak.

A műhelyszeminárium célja (1) az új nemzeti „Nemzeti Családpolitikai Koncepció” megismerése és elemzése. (2) Az elemzéshez szükséges ismeretek megszerzése (elméleti, történeti, politikai), melyek alapján a hallgatók megismerik/felismerik a szándékolt politikai beavatkozás céljait, a beavatkozás lehetőségeit és korlátjait. Cél az is, hogy az emberi szükségletekről tanultak, az állam szerepéről folyó viták alapján újragondolják a pénzbeli ellátások jelentőségét, észrevegyék az állam és intézményeinek „egyéb, mint újraelosztó” szerepét is. Észrevegyék a különbséget a család a család fontosságát hangsúlyozó retorika és „kedvezőtlen” hatásokat érvényesülni hagyó vagy éppen generáló társadalmi cselekvések között. Az államszocialista előzmények fényében értsék meg a mai trendeket.

 1. Téma: A szaktárca előterjesztése az új „Nemzeti Családpolitikai Koncepció”-ról.
  Videófelvétel az előző verzió nyilvános fogadtatásáról, MTV2 Mélyvíz adása 1999. augusztus 26.
  Adatgyűjtés a családra vonatkozó hétköznapi tudásról.
      De Queirez (1990) A mindennapi élet szociológiája mint perspektíva, Szociológiai Figyelő, 3.sz. 113-121.o.

 2. Téma: A „családpolitika” mint kötőjeles „politika” és helye a szociálpolitikában és a szociális munkában.
      Esping-Anderson (1991) Mi a jóléti állam? In: Ferge-Lévai (szerk) A jóléti állam T-Twins, 116-135.o. Valamint Karácsony András (1997) Mentalitástörténeti rekonstrukció, Szociológiai Figyelő, 1-2.sz. 126.o.
      Ferge, Zsuzsa (1991) A gyermekes családok és a szociálpolitika In: Szociálpolitika és társadalom, T-Twins , 141-152.o. (Továbbá társadalmi újtatermelésről és a szerződéselméletekről)
     Fiona Williams (1994) The marginalization of Gender and Race in the Discipline of Social Policy, Work, Family and Nation:the organizing Principles of Welfare Development, in: Social Policy— a Critical Introduction, Polity Press , Cambridge (vagy  Peter Flora magyarul az Andorka kötetből)     Adamik, Mária (1994) A magyar szociálpolitika  nemek szerinti perspektívából Eszmélet  19. (?)sz.
      Takács Imre (1998) A családsegíto intézmények 1997.évi vizsgálatáról, Háló 1998.június . 4-6.és 11-12.o.

      Kis János ( 1996) Az állam semlegessége, Atlantisz Bp (néhány fejezet)

 3. Téma : Elozmények: Ratkó-korszaktól a gyeden át a dajkaanyaságig.
      Lynne Haney-féle három „rezsim”1949 és 1999 között (nyersfordítás)

      Kulcsár-Klinger (1957) A válás KJK, és 1998.dec. MTV, Videofelvétel- a Provokatív a dajkaanyaságról
      H.Sas Judit (1992) Az abortuszról szociológiai megközelítésben in: Sándor Judit (szerk) Abortusz és...., Literatura Medicina 163-179.o. (és / vagy Losonczi Ágnes kötetébol 123-147.o)

      Sándorné dr. Horváth Erika (1986) A gyestol a gyedig, MNOT, Kossuth Kiadó

      Liskó Ilona (1986) Kudarcok középfokon Medvetánc 1986/4-1987/1 123-142.o.
      Adalékok a demográfiai vitákhoz

 4. Téma: változások  1989 után (TB profiltisztítás problematizálatlan következményei, a családipótlék univerzalitásának színe-változásai, az anyasági/szüloi   ellátások, a “családbarát” környezet a retorikában és a valóságban)
      INFO-Társadalomtudomány 1989.9.sz (Hablicsek, Kamarás írás)

      Adamik (1991) Supporting Parenting and Child Rearing in: Kamerman-Kahn (szerk) Child Care, Parental Leave and the under 3s Policy Innovation in Europe,  Auburn House , New York 115-145.o. ( magyar nyelvu nyersfordítás ) és Adamik (1992) “TB és AB”, Népszabadság nov.9.

      Somlai Péter (1995) Bizonytalanul. A családok helyzete Kelet-Közép Európában, Esély 2.sz. 47-58.o.

      Adamik (1999) Lehetséges-e kritikai demográfia? Demográfiai Évkönyv körkérdése, KSH megjelenés alatt

      Andorka Rudolf (1997) “Népesség, népesedés, egyészségügyi ellátás” 8.fejezet, 266--298.o. és “Kiemelt demográfiai csoportok: nok, idosek, fiatalok és gyerekek”,  9.fejezet 302-332.o. in: Bevezetés a szociológiába , Budapest, Osiris Kiadó, Osiris Tankönyvek

      Buda Béla (1994) A családterápia fontosabb irányzatai és stílusai, in:  INFO-Társadalomtudomány 30.sz. 39-45.o. vagy
      Losonczi Ágnes ( 1998) Mivel betegített a szocialista rendszer In:Utak és korlátok az egészségügyben, MTA-Életminoség, Magyarország az ezredfordulón 59-84.o.
      Kopp Mária- Skraszki András-Szedmák Sándor (1998) A szociális kohézió jelentosége...in: MTA-Életminoség, Népegészség, orvos társadalom kötet, Magyarország az ezredfordulón sorozat 15-39.o.
      Castel, Robert ( 1998) A szociális kérdés alakváltozásai (néhány fejezete) Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára, Bp.

      Tárkányi-Hablicsek (1998) Családpolitika az Európai Unió országaiban, Muhelytanulmányok 43. Kötet,11. Munkacsoport, az Integrációs Stratégiai Munkacsoport Kiadványa

 5.  Téma: Még egyszer a családpolitikai koncepcióról. 

Az irodalom feldolgozása után várhatóan egy vagy két  vendégeloadót hívunk meg.

Lehetséges vendégeloadók:

Kopp Mária SOTE
Melegh  Attila KSH, a Demográfiai Évkönyv szerkesztője
Pusztai Erzsébet politikai államtitkár.

horizontal rule

Nő-férfi kapcsolatok az államszocializmusban

Tárgyfelelős:

Adamik Mária
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Telefon: 2090555/6855
Cím: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/A. 3.100A szoba
E-mail: adamik@ludens.elte.hu

Időpontok:

Hétfő 16.30-18.30

Helye:

ELTE, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Témakörök és irodalom

 1. Bevezetés: Relációk vagy nemi szerepek?  Tudományos vagy hétköznapi tudás?

      De Quiroz, Jean Manuel (1990) A mindennapi élet szociológiája mint perspektíva, Szociológiai Figyelő  3.sz.113-121.o.
      K. Mannheim (1996) Ideológia és utópia, Atlantisz Budapest, 102-105.o.

  1.a. Beszédmód a médiában (illusztrációk)

  1.b. elméleti bevezetés: A nő -férfi viszonyt megragadó kísérletek ( Simmel, Bourdieu) és az államszocialista megoldások (nemi szerepelméletek,        komplementaritás-az államszocializmus konzervativizmusa és a bizakodás)


      Simmel, George : A relatív és az abszolút a nemek problémájában, 1990: 43-68 és 1996:45-71.o. in: A kacérság lélektana, Atlantisz, Budapest
      Bourdieu, Pierre ( 1994) Férfiuralom  in: Hadas (szerk) Férfiuralom, Replika Könyvek, Budapest 7-55.o.
      England, Paula-Kilbourne, Stanek (1991) Az elkülönítő   én-modell feminista kritikái és a racionális döntéselméletek, Replika, 4.sz
  .
  Ajánlott:

      Kemenes Géfin László-Jolanta Jastrzebska (1998) Erotika a huszadik századi magyar regényben 1911-1947, Budapest, Kortárs Kiadó 9-10. o. és az ÉS-beli  kritikája

 2. „A legnagyobb ígéret - a legnagyobb megaláztatás”
  (Tamás Gáspár Miklós 1989., Kritika, December)

  Nő-férfi kapcsolatok problematikája mint „nőkérdés”
  A szocialista „feminizmus” bukása


      Ficzeréné Sirkó, Alexandra (1988) A nemek egyenjogúsága in: Katonáné Soltész Márta (szerk) Emberi jogok hazánkban, ELTE Jogi Továbbképző   Intézet 70-83.o.
      Hartmann, Heidi (1981) The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism in:Lydia Sargent Women and revolution..Pluto Press, London

      Heller, Mária-Némedi, Dénes-Rényi, Ágnes (1990) Népesedési viták 1963-1986, Századvég, 2.sz. Budapest
      Tornai József (1984) Vadmeggy, Szépirodalmi Kiadó (vagy Esterházy Péter: Egy nő, Magvető  1995.)
      Heller, Ágnes-Vajda, Mihály (1970): Családformák és kommunizmus, Kortárs, augusztus 1655-1665 o. és Beszélő  1997.
      Horney, Karen (1996): Menekülés a nőiség elől, Thalassa .1.sz 7-21.o.
      Matuz, Róbert (1991) Egy szociológiai vándorgyűlés anatómiája, avagy miért nem szeretnék szociológus lenni ? Replika, 1.sz.
  Szemelvények a Nők Lapjából (hatvanas-hetvenes évek)
  Játékfilm: Szabó István (1992) Édes Emma, drága Böbe

 3.  „>A nő  nem teljes értékű  munkaerő <, vallja a munkahely.> A nő   nem teljes értékű anya- feleség- háztartásvezető <, felesel a család” (Koncz, 1985.)

  A jelöletlen pozíció a relációban

      Koncz, Katalin (1985) Eredmények és feszültségek a női foglalkoztatásban, Egyetemi Szemle, 4.sz. 33-47.o.
      Adamik, Mária “A nőkutatás” metodológiai problémái, kézirat 1998.
      Tóth László ( 1997) A szex, avagy mi történik Magyarországon a szexualitással ? Kritika október 13-17.o.

  Abortusz (Ratkó-féle) és prostitúció

 4. A posztszocialista helyzet: depolitizálás/átszexualizálás?

  „sexless class”-tól a „classless sex”-ig: a liberális feminizmus bukása, és az „izmus” mai potyautasai. Az „utolérő fejlődés” dilemmája: „Our future is somebody else’s past” (Böröcz, 1997)


  Fraser, Nancy (1997) Justice interruptus, Critical reflections on the “postsocialist” condition, Routledge, New York , bevezetés 1-11.o.
  Hirschman, O.Albert (1995) Közösség és konfliktus 2000 November 15-22.o.

  Wessely, Anna -K.L Scheppele (1995) Kulturális politika és a P.C,  Világosság, július, 65-79.o.
  Kolakowski, Leszek (1993) Hol vannak a gyerekek a liberális filozófiában ? 2000 V. évf. 2.sz Február, 11-17.o.
  Watson, Peggy (1993) The Rise of Masculinism in Eastern Europe, New Left Review, p198-

 5. A fiatal nemzedék párkapcsolatai. Generációs különbségek a nemi identitásban?

  Bazsányi, Sándor (1997) Amíg a férfiak filozofálnak, addig a nők...in: Kitolási szakasz, Fiatal filozófusok antológiája JAK, Balassi Kiadó, összeállította Kukla Krisztián és Sutyák Tibor
                                                

horizontal rule

Kritikai családjogi szeminárium

Tárgyfelelős:

Adamik Mária és Juhász Gábor
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Telefon: 2090555/6855, 6857
Cím: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/A. 3.100A, 3.101A szoba
E-mail: adamik@ludens.elte.hu

A szemináriumon való részvétel előfeltétele:

Vagy valamilyen családjogi kurzus előzetes teljesítése (joghallgatók, szociálpolitika és szociális munka hallgatói), vagy egy családszociológia tárgy teljesítése (szociológus hallgatók esetében).

Időpontok:

Kedd 16.30-18.30

Helye:

ELTE, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Követelmény:

Mivel a szemináriumi munka döntően esetelemzésből áll, a részvétel kötelező.
A hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.

Várhatóan meghívott vendégek lesznek:

Subasicz Éva (COLPI, Nő-és gyermekjogi jogvédő iroda)
Morvai Krisztina (ELTE Büntetőjogi tanszék)

A tárgy kiindulópontja az, hogy a családdal kapcsolatos problémák megnevezésére és kezelésére hivatott tudományok, az írott jog, az intézmények, segítő szakemberek rejtett előfeltevések sokaságával dolgoznak.

A tárgy célja, hogy megvizsgálja ezeket. (1) a családjogi törvény  (alkalmanként a büntetőjog) nemekkel kapcsolatos előfeltevéseit, (2) a törvényekhez  igazodó, vagy arra hivatkozó   társadalmi gyakorlatokat, abban különösen a professzionális tudások értéktartalmát (a társadalomtudósét, a jogászét, a szociális szakemberét). Társadalmi gyakorlaton értendő  a jogorvoslat és a segítségnyújtás mindennapi gyakorlata, és ezek előzményeit / környezetét jelentő  humánszolgáltató és hatósági jogosítványokkal bíró  intézmények és szakembereik tevékenysége. Az elemzések a konkrét esetek több szempontú vizsgálatát jelentik.

horizontal rule

„Gender Studies” kutatási szeminárium, I-II. félév

1999/2000. I.félév, őszi szemeszter

Az első félév témafelelősei:

Adamik Mária, Dögei Ilona, Szilvási Léna
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Telefon: 2090555/6855, 6852
Cím: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/A. 3.100A, 2.75 szoba
E-mail: adamik@ludens.elte.hu

A szemináriumon való részvétel előfeltétele:

Vagy valamilyen családjogi kurzus előzetes teljesítése (joghallgatók, szociálpolitika és szociális munka hallgatói), vagy egy családszociológia tárgy teljesítése (szociológus hallgatók esetében).

Időpontok:

Az órákat összevonva, havonta egy alkalommal, pénteken tartjuk, a négy szeminárium időpontja: szeptember 24., október 22., november 19. és december 17., 14.00-18.00. A szemináriumok közötti négy hétben további heti 2-3 órát igényel az önállóan végzendő munka.

Helye:

ELTE, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Követelmény:

A kötelező részvétel mellett követelmény az első félévben szemináriumonként 1-2 oldalas feljegyzés, a másodikban már a saját érdeklődés szerint végzett önálló munkát összegző dolgozat.
A hallgatók az első félévben aláírást, a másodikban gyakorlati jegyet kapnak.

Munkájukat és a hallgatók munkáját is segíti a JATE és JPTE két-két vendégoktatója.
Demonstrátor: (pályáztatás még most zajlik)

Az első félévben egy éppen zajló kutatás lépéseit követjük, a másodikban pedig - az előző félév folytatása lehetősége mellett/helyett - három új kutatási témát ismerhetnek meg a hallgatók.
A kutatási területek kapcsolódnak hagyományos tudományterületekhez (társadalompolitika, központi / helyi kormányzatok és intézményeik/szolgáltatásaik, azok szerepe az emberi jogok védelmében, vagy sérülésében, politikai és jogfilozófiák, emberi szükségletek értelmezése, illetve a második félévben a média és a nyelvhasználat vizsgálatának lehetősége, jelentősége). A szeminárium célja az, hogy bemutassa, egy-egy téma nemi aspektusa tetszőleges tudományterület felől megközelíthető, ám ez az aspektus egy nem hagyományos (pozitivista) megismerési utat kíván.

Szeptember 24. 

Az első félévre megajánlott kutatás tervének ismertetése: a kutatás elméleti kérdései és a kutatás módszertana. (kulcsszavak: humánszolgáltatás, köz/magánszféra, emberi jogok a törvények szintjén és az életben; segítés, intézményi beavatkozás és a kultúra, a szakember képzés: azaz ki is cselekszik valójában, amikor valaki „szolgáltat”,   „segít”, és hogyan nyerhetünk erről adatokat, F.Wasoff módszere)

A vendégoktatók és a különböző szakos hallgatók érdeklődési területeinek feltérképezése, a kapcsolódási pontok tisztázása. Az önálló munkák megtervezése (első körben). A kutatási szeminárium célja az output felől megközelítve.
A szükséges, lehetséges tutorokról (első körben).
A munka során összegyűlő anyagok, adatok, dokumentumok kezeléséről, tárolásáról.

Október 22.

A már rögzített adatok - a Nővonal telefonszolgálat ügyeleti naplóinak dokumentációja - értelmezése.
Első vita a vizsgálandó intézmények köréről. (október 22-ig egyszeri hospitálásnak meg kellene történnie a Szolgálatnál)

Kapcsolódási pontok, önállóan végzendő feladatok (második kör - itt már arról is, hogy a hallgató a második félév kutatási feladataihoz kíván-e, képes-e olyan projektet kapcsolni, ami a IV. év második félévében terepgyakorlatként hasznosítható).

November 19. 

Első próbálkozás az új adatgyűjtéshez szükséges „kreált eset” szempontjainak megfogalmazására (és …harmadik kör).

December 17. 

Záróvita a vizsgálandó intézmények köréről, képzések összehasonlíthatóságáról stb.
Ha lehetséges, az addigra elkészült 1-2 kreált eset próbatesztelése és azok első tanulságai.

horizontal rule

Család-és reprodukciós politikák változásai
1948-tól napjainkig
(2000.09.12.)

 Tárgyfelelős:

Adamik Mária
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Telefon: 2090555/6855, 6857
Cím: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/A. 3.100A, 3.101A szoba
E-mail: adamik@ludens.elte.hu

Időpontok:

Szerda 8.00-9.30

Helye:

ELTE, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Követelmények és érdemjegy:

 1. részvétel és aktivitás 20%

 2. beszámoló (szakirodalom vagy médiaelemzés) 20%

 3. szóbeli vizsga vagy dolgozat 60%

Előadás, kollokvium jegy

A tárgy a reprodukció politikai, szociológiai és etikai kérdéseit vizsgálja, ahogyan azok az elmúlt évtizedekben Magyarországon a szakirodalomban és vitákban felmerültek.
Társadalompolitikai és családszociológiai fogalmak segítségével tisztázzuk, hogy mit értenek reprodukció fogalmán. Majd az egyénhez, a családhoz, a munkaerőpiachoz, a (nemzet)államhoz kapcsolható reprodukcióra vonatkozó előfeltevéseket elemezzük.
Végül azokat a technikákat, eljárásokat, amelyekben –az anyaság/szülőség, szexualitás (abortusz, prostitúció),individuális szabadság / állami kontroll, nő-férfi viszony—társadalmilag konstruált természete figyelhető meg.

Alapfogalmak 1-2-3.

 1. Család, családmag, háztartás-és házasságtípusok, családi állapot. A családra vonatkozó alapveto elméletek
  Andorka Rudolf (1997) ACsalád@ in: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris Kiadó, Osiris Tankönyvek, 11. fejezet 351-377.o. és a 8.fejezet  bol 272-282.o. a demográfiai átmenet és a termékenység elméletei

 2. Nemi szocializáció, nemi identitás és a szexualitás három elmélete
  Anthony Giddens ( 19 95) Nem és szexualitás in: Szociológia, Budapest, Osiris Kiadó, Osiris Tankönyvek 177-217.o.

  1-2 .témához ajánlott: Liskó Ilona (1984) Kudarcok középfokon, Medvetánc
                                      Losonczi-Hanák: Terhesség- Szülés -születés, részletek
                                      Valkai Zsuzsa (1987) Miért isznak a nők?, Magveto
                                      Péter Katalin (szerk) Gyermek a kora újkori Magyarországon, MTA Történettudományi Intézet 1998
                                      Klinger, András-Kulcsár, Kálmán és tsai ( 1957): A válás, KJK, Budapest
                                      Bíró Dávid (1982): A teremtés koronái és a gyengébb nem,   Valóság No.9.
                                      Albert Fruzsina-Dávid Bea (1998) A barátokról in:Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk)
                                      Társadalmi Riport 1998. TÁRKI, 257-279.o.

 3. Család, háztartás, gazdaság és az állam
      Kolosi Tamás-Sági Matild (1998) Hullámzó háztartások in: Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk)
      Társadalmi Riport 1998. TÁRKI, 45-72.o.
      Heiden-Sommer, Helga (1996) Háziasszonyok a makroökonómiában, Eszmélet pp 45-57.
      Ann Oakley (1993) A háztartási munka szociológiája in: Spéder (szerk) A  Mindennapi élet ökonómiája KJK 133-143.o
      Ajánlott Polányi Károly, Krémer Balázs eg y-egy írása               

 4. A reprodukció fogalmáról
      Ferge, Zsuzsa (1982) Társadalmi újratermelés és társadalompolitika, KJK pp 13-61.
      Zimmermann, Susan (1992) a nyugat-európai típusú jóléti állam születése és kimúlása, Eszmélet 17sz. pp.45-56.
      A Beveridge terv 1942 (xerox a Szociológiai Intézet könyvtárában)
      Peter Flora (1994?) Növekedés a határokig in: Andorka (szerk) Társadalmi rétegződés , Aula Kiadó
      Sassen, Saskia (,1996) Migráció a világgazdaságban, Eszmélet 28.sz. pp63-92.

 5. A biológiai reprodukció és szexualitás: a kettősség korai fogalmi megjelenése:„anyai csoport” és a „férfitársulások”:
      Max Weber (1992) Közösségek és társulások típusai in: Gazdaság és társadalom 2/1 KJK, Budapest, pp57-91.
      Heller, Ágnes-Vajda, Mihály(1970) A kommunizmus és a család,  Kortárs 10.sz.
      Soble, Alan (1992) A szexualitás filozófiájáról, Magyar filozófiai Szemle, 5-6. pp1046-1069.
     Szülőség: az anyaság és apaság (tetszés szerint választott magyar irodalom és Barbara Hobson :Fatherhood:Cash or care in Social Politcs 1995.)

 6. Abortusz és prostitúció: a választás, a döntés „szabadsága”, az állam semlegessége?
      Barry, Kathleen (1995) The Prostitution of sexuality-The Global Exploitation of Women, New York University Press, 2 szabadon válaszható fejezet
      MacKinnon (1997) Feminizmus, marxizmus…in:Mai angol és amerikai jogelméleti törekvések, Tansegédlet, Bíbor Kiadó, Msikolc pp127-140
      A hazai abortusz viták (a Ratkó korszaktól napjainkig) „maszkulin” állam vagy nacionalizmus?
      Mai politikai közéleti példák videofelvételek, újságcikkek alapján: a „jobboldali macsó” figurája

 7. A demográfus érvelése, tudomány és hatalom
      3 választható írás az „Emberi viszonyok” című, Cseh-Szombathy László tiszteletére megjelent kötetből, szerk Séder-Tóth (2000), Századvég Kiadó
      3 választható írás a Demográfia 1999. Körkérdésére adott válaszokból
      Foucault (1998) A kormányozhatóság in:Fantasztikus Könyvtár, válogatott tanulmányok, Budapest, Pallas pp106-124.
      Adamik, Mária (2000) Család versus népesség in:Replika június 197-203. 

 8. Összefoglalás
      Lynne Haney (1997) Inventing the needy Policies, Practices and the Gendet of the Welfare in Hungary 1948-1996  PhD disszertáció,    bevezető(nyersfordítás)
      Wessely, Anna-Scheppele,K-L (1995) Kulturális politika és a PC, Világosság, június pp.67-79.
      Watson, Peggy (1993) The Rise of Masculinism in Eastern Europe, New Left Review
      Norvég PhD dolgozat a magyar férfiakról
      Pethő Bertalan Poszt-posztmodern Orgia után és Turiene
      Részletek Mannheim

1. óra (2000. 09. 13.):

Rövid bevezetés a tárgy céljáról.
Tájékoztatás a követelményekről, ajánlás a felkészülés módjaira.
Megállapodás az alapfogalmakat áttekintő beszámolókról.

Valamennyi beszámolónak reflektálnia kell az alábbi három kijelentésre függetlenül attól, hogy mely diszciplínából indul ki a beszámoló:

 1. „A nemi szerepek egymással vannak komplementaritásban. A férfi szerep a női szerephez viszonyítva, a nővel való interaktív relációban nyilvánul meg, és fordítva.”

 2. „Tételszerűen kimondható viszont, hogy a pszichológiai nemi szerep megvalósításában mutatkozó eltérések és hiányosságok nagyobb foka együtt jár az egyén szexualitásának valamilyen zavarával.” (1-2. Buda Béla (1998) A nemi szerep problémája, in: Erős (szerk) Megismerés, előítélet, identitás, Új Mandátum, pp. 414-435)

 3. A család a társadalom legkisebb és/ám legfontosabb közössége (sejtje stb)…

horizontal rule

(pdf fájl letöltése: jobb klikk a képre, majd Cél mentése más néven...)

pdf12.gif (1889 bytes)   2000-01. Az egyenjogúság kérdése az európai integrációs szervezetek tevékenységében